Prejsť na hlávný obsah

Vysluhovanie sviatostí

Sviatosti Nového zákona sú viditeľnými znakmi neviditeľnej Božej milosti. Ustanovil ich sám Ježiš Kristus a zveril ich Cirkvi. Prostredníctvom sviatostí sa posväcujeme, rastieme vo viere a stávame sa účasťníkmi na Božom živote.

Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom Pánom a zverené Cirkvi ako činy Krista a Cirkvi, sú znakmi a prostriedkami, ktorými sa viera vyjadruje a upevňuje, vzdáva sa kult Bohu a uskutočňuje posväcovanie ľudí, a tak zvrchovane prispievajú k utváraniu, upevňovaniu a prejavovaniu cirkevného spoločenstva; preto tak posvätní služobníci, ako aj ostatní veriaci musia pri ich slávení preukazovať najvyššiu úctu a náležitú starostlivosť.

Kódex kánonického práva (kán. 840)

V našej farnosti vysluhujeme nasledovné sviatosti

  • Krst Sviatosť, ktorá nás privádza do kresťanského spoločenstva a dáva nám dar Ducha Svätého.
  • Sviatosť zmierenia (spoveď) Sviatosť, v ktorej nám Boh odpúšťa hriechy a uzdravuje naše duše.
  • Eucharistia Sviatosť oltárna, v ktorej prijímame Telo a Krv Ježiša Krista.
  • Birmovanie Sviatosť, ktorá posilňuje dar Ducha Svätého a dáva nám silu k hlásaniu viery.
  • Manželstvo Sviatosť, ktorá posväcuje zväzok muža a ženy a dáva im milosť k budovaniu rodiny.

Okrem sviatostí vysluhujeme aj rôzne sväteniny, ktoré sú požehnaniami pre ľudí a veci.

  • Pohrebné obrady Posledná rozlúčka s veriacim, ktorá mu dáva nádej na večný život.
  • Požehnanie domov Požehnanie domova a jeho obyvateľov, aby v ňom panoval pokoj a Božia milosť.