Liturgické čítania na dnes

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

 

Kresťanské manželstvo je zmluva, ktorou jeden muž a jedna žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života, a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Pán Ježiš Kristus ju povýšil medzi pokrstenými na hodnosť Sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

 

 

Príprava snúbencov na sviatosť manželstva začína prihlásením sa obidvoch na fare minimálne 6 mesiace pred sobášom. Príprava k sviatosti manželstva býva po osobnej dohode v kancelárii farského úradu. Počas dvojmesačnej prípravy sa snúbenci zúčastnia prednášky na tému: Zodpovedné rodičovstvo: Láska, sexualita a plodnosť v manželstve (Bilingsova ovulačná metóda), ktorú vedie pani Mia Lukáčová. Prednáška sa pravidelne koná v posledný štvrtok v mesiaci od 17,00 – 18,30 h. v Dome Quo vadis, Veterná 1 Bratislava. Tieto prednášky organizuje o.z. Donum vitae. Na stretnutie je možno prísť bez prihlasovania. V prípade otázok alebo bližších informácii je možnosť sa obrátiť na pani Lukáčovu priamo na mobil 0905 385 814.

 

Pri poslednom poučení na fare snúbenci budú poučení o liturgickom obrade sobáša a pred prijatím Sviatosti manželstva pristúpia k spovedi.

 

Katolícka stránka, ktorá bol pokrstená mimo našej farnosti, si prinesie Krstný list z farnosti, v ktorej bola pokrstená s dátumom nie starším ako 6 mesiacov.

 

K sobášu sú potrebné snubné prstene (obrúčky) a krížik na prísahu, ktorý si môžu zakúpiť v niektorej predajní s devocionáliami.

 

Keďže cirkevný sobáš je platný aj pred štátom, je potrebné, aby obaja snúbenci navštívili matriku Mestského úradu v Modre, kde vyplnia zápisnicu, ktorú nám potvrdenú potom prinesú. Je potrebné si nezabudnúť priniesť na matriku aj rodné listy, občianske preukazy, príp. aj vysokoškolské diplomy.

 

Hudobný doprovod je potrebné si dohodnúť s našimi organistkami, a v prípade záujmu aj vedúcimi spevokolov.

 

Je potrebné mať dvoch svedkov, ktorí majú viac ako 18 rokov. Nakoľko sú len svedkovia, že k sobášnemu obradu v skutočnosti došlo, nie sú kladené na nich podmienky na prijaté sviatosti ani na vierovyznanie.

 

Doklady potrebné pre uzatvorenie sviatostného manželstva

 

1. Krstný list žiadateľov, ak neboli pokrstení v našej farnosti.
2. Zápis cirkevnej zápisnice sa koná v kancelárii farského úradu, prítomní musia byť obaja snúbenci.
3. Potrebné predložiť potrebné údaje o svedkoch.
4. Vyplnená a potvrdená zápisnica z matriky.
5. V prípade aj ďalšie dokumenty, ak by to bolo potrebné.

 

Priebeh sobášneho obradu

 

Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu.
V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Kňaz príde snúbencov privítať ku vchodu do kostola a sprevádza ich pred oltár. Svedkovia sa postavia za nich. Svedkom môže byť občan SR, spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky. Svedkovia majú pri sebe platný občiansky preukaz.

 

Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za snúbencov. Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niektorý zo snúbencov alebo niekto z prítomných hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva.

 

Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

 

Snúbenci odpovedia (každý zvlášť): Áno.

 

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

 

Snúbenci: Áno.

 

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

 

Snúbenci: Áno.

 

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

 

Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú, alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.

 

Prvá forma manželského sľubu:

 

Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?

 

Muž: Beriem.

 

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

 

Muž: Sľubujem.

 

Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?

 

Žena: Beriem.

 

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

 

Žena: Sľubujem.

 

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

 

Všetci: Amen.

 

Druhá forma manželského sľubu:

 

Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

 

Všetci: Amen.

 

 

Prísaha

 

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

 

Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

 

Manželka potom hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

 

 

 

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

 

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie:

Teraz vám požehnám snubné prstene.

Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.

 

Kňaz hovorí: Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

 

Novomanželia: Amen.

 

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí: M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

 

Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí: M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

 


Modlitba za novomanželov:

 

Kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých pokrstených a za celú Cirkev.

 

Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

 

Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, prosme Pána.

 

Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.

 

Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.

 

Kňaz hovorí: Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:

 

Všetci: Otče náš …

 

Požehnanie.

 

Po záverečnom požehnaní idú novomanželia a svedkovia podpísať sobášne zápisnice.

 

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.