Liturgické čítania na dnes

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

Bratstvo Božského srdca Ježišovho

Z histórie vieme, že úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu (BSJ) vznikla už v 17. storočí počas života sv. Margity Alacoque, ktorej sa zjavil Pán Ježiš a žiadal, aby rozšírila úctu k jeho milujúcemu Srdcu; aby ľudia na prvé piatky v mesiaci pristupovali k sv. prijímaniu s úmyslom vynahradiť nevyčísliteľné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo v čase, keď bolo vystavené na oltári. Po jej smrti sa riadením samého Spasiteľa táto úcta rozšírila  do celej Cirkvi.

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho (BBSJ) v Litave sa stalo centrom spoločenstva pre Slovensko a je súčasťou arcibratstva v Ríme.

Naša farnosť eviduje 20 členov BBSJ. 

- Členovia pri zápise dostávajú obraz BSJ, na ktorom je napísané ich meno, pečiatka a podpis kňaza - úradný doklad o členstve.

- Pán Ježiš v deviatom prisľúbení Božského Srdca Ježišovho sľubuje požehnanie pre domy, ktoré si uctievajú obraz jeho Srdca.

- V našej farnosti sa každý prvý piatok a prvú nedeľu koná pobožnosť s litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu a odprosujúcimi modlitbami spojenými s poklonou k Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti – tak ako odporúčajú pravidlá bratstva.

- V r. 2011 sme začali reťazovú modlitbu deviatnika k BSJ a pokračujeme aj v roku 2012, aby sme si tak prehlbovali úctu a lásku k Pánu Ježišovi a jeho Najsvätejšiemu Srdcu a vyprosovali si milosti pre seba i svojich blížnych. Rozpis modlitieb na jednotlivé dni je v sakristii farského kostola, zapojiť sa môžu aj nečlenovia. Kto by mal záujem, stačí sa opýtať p. kostolníčky.

Kto by mal záujem stať sa novým členom BBSJ, môže sa prihlásiť u p. Fraňovej.

Modlitba pri vstupe do BBSJ:

Ja, ........., s túžbou vždy viac a viac šíriť úctu k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás na kríži zomrel a úctu k jeho Srdcu, ktoré v Najsvätejšej sviatosti Oltárnej láskou k nám horí, a s túžbou nahradiť urážky, ktorých sa mu najmä v tejto sviatosti dostáva, pripájam sa k ostatným členom „Bratstva Božského Srdca Ježišovho“, aby som i ja mal účasť na odpustkoch udelených tomuto Bratstvu a na dobrých skutkoch a modlitbách v ňom vykonávaných, aby som tak zadosťučinil za moje hriechy a pomáhal tiež dušiam v očistci. Pane Ježišu, prijmi všetkých členov tohto Bratstva do svojho najsvätejšieho Srdca, aby roznecovaní tvojou Božskou láskou, plnili tvoje prikázania i svoje stavovské povinnosti. Amen.

Pravidlá BBSJ v Litave:

  1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca, a ak je to možné v ten deň prijať sviatosť zmierenia a sviatosť Oltárnu.

  2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý mesiac v prvý piatok na votívnej sv. omši k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá sa slúži za nich na oltári Božského Srdca a v prvú nedeľu každého mesiaca sa zúčastniť odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.

 3. Každý deň sa majú modliť k úcte k Božskému Srdcu Otče náš, Zdravas´ a Verím v Boha s nasledujúcou modlitbou: Božské Srdce Ježišovo, daj aby som ťa vždy viac a viac miloval/a/!

 4. Nadovšetko sa ale majú usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.

 5. Majú sa častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.

 6. Všetky tieto predpisy nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodenných modlitieb – 3. bod – je potrebné k dosiahnutiu odpustkov.

 BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO,

DAJ, ABY SME ŤA VŽDY VIAC A VIAC MILOVALI!

2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.