Liturgické čítania na dnes

Miništranti

Oddanosť miništranta Miništrant má byť úplne a bezvýhradne oddaný svojej vznešenej a svätej službe pri oltári Pána. Jeho oddanosť spočíva v oddanosti vo viere a v láske. Oddanosť vo viere je základom miništrantskej služby. 

Čistota miništranta Miništrant má byť čistý v myšlienkach, slovách i v skutkoch. Nečisté myšlienky sú príčinou straty posväcujúcej milosti. Miništrant sa nemá pozerať na neslušné časopisy, nemá sledovať nevhodné filmy ani televízne programy a nemá neslušne a vulgárne hovoriť. 

Zbožnosť miništranta Zbožnosť miništranta pramení z jeho viery v Boha a z jeho lásky k nemu a treba ju chápať ako určitý stupeň dokonalosti a svätosti. 

Vzorný miništrant

Chlapec, ktorý miluje Pána Boha, má čistý vzťah k dievčatám. Nepohŕda nimi, nevysmieva sa im, neubližuje im, ale chráni a bráni ich česť a svätú čistotu. Má byť úctivý k starším a pomáhať chorým.

Usilovnosť miništranta Miništrant si má svoje povinnosti plniť presne. Na liturgické obrady má prichádzať včaššie, aby mal čas na pokojnú a dôslednú prípravu.  Má veľa čítať a študovať náboženskú literatúru a šíriť ju medzi mladými. Nesmie však zanedbávať ani ďalšie predmety, aby získal čo najviac vedomostí. 

Podľa knihy Miništranti /krátené - František Miklúš

Miništranti v našej farnosti sa pravidelne stretávajú 2x do mesiaca v pastoračnom centre na Štúrovej 34 každú tretiu a štvrtú nedeľu v mesiaci.

- zúčastňujú sa diecéznej púte miništrantov do Šaštína. 

- organizačne pôsobia v rámci duchovnej obnovy miništrantov Pezinského dekanátu.

- raz do roka putujú s miestnym kňazom do Mariánky - "Púť modranských miništrantov"

- reprezentujú našu farnosť a dekanát na diecéznom miništranskom futbale "Martin cup".

- organizujú miništranskú letnú vikendovku ...


2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.