Liturgické čítania na dnes

Pastoračné centrum

Pastorácia – je mnohotvárna činnosť Cirkvi, ktorou sa zabezpečuje duchovná starostlivosť o veriacich. Slovo pastorácia je odvodené od lat. slova „pastor“,ktoré znamená pastiera je odvodené z biblického obrazu Boha ako Dobrého pastiera. 

Metódy pastorácie sa prispôsobujú podmienkam a kategóriám veriacich (napr.: pastorácia mládeže, chorých, vojakov, nezamestnaných, rodín, atd.) ktorých úlohou je sprevádzanie a prehĺbenie vo viere. 

Úlohou  pastorácie je napomáhať sprostredkovanie osobného stretnutia s Ježišom Kristom a  postupné  dozrievanie  vo  viere. (Z pastoračného plánu katolíckej Cirkvi na Slovensku pre roky 2010-2013)

V našej farnosti sa už niekoľko rokov rozvíjajú pastoračné aktivity, ktoré sa snažia o prehĺbenie kresťanského života jednotlivcov, našich rodín i celej farnosti.  

Pastoračné centrum využíva priestory v areáli kláštora sestier Uršulínok a je to miestom otvoreným pre každého, kto túži po hlbšom stretávaní sa s Bohom i ľuďmi. Preto, do všetkých aktivít pastoračného centra je pozvaný každý.

Pastoračné aktivity vo farnosti:

Stretnutia pre deti pripravujúce sa na prijatie prvého svätého prijímania 

Stretnutia mladých pripravujúcich sa na prijatie sviatosti birmovania

Stretnutia mladých animátorov, ktorí si prehlbujú svoj vzťah k Bohu

a zapájajú sa do aktívne do diania vo farnosti

Stretnutia miništrantov

Rodinné stretnutia

Biblické stretnutia

Stretnutia ružencového bratstva

Stretnutia Máriinej Légie

Pravidelné modlitbové stretnutia:modlitba Vešpier, modlitba mladých za mladých.

 


2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.